Thi nghiệp vụ chuyên ngành câu 4

Câu 4: Doanh nghiệp X thành lập từ năm 2008, có trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng không có cơ sở sản xuất phụ thuôc, kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trong năm 2009, doanh nghiệp có doanh thu tính thuế thu nhập chịu thuế là 2 tỷ đồng, chi phí của doanh nghiệp bao gồm các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có chứng từ hợp pháp là 1 tỷ đồng, trong đó khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị của doanh nghiệp là 300 triệu đồng. Biết rằng ngoài khoản chi phí quảng cáo tiếp thị nêu trên thì các khoản chi phí còn lại của doanh nghiệp đều là khoản chi phí được trừ. Ngoài ra trong năm doanh nghiệp có thêm thu nhập từ lãi tiền gửi là 100 triệu đồng.

1. Anh (chị) hãy xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp X trong năm 2009. Hãy giải thích về cách xác định thu nhập chịu thuế đó.

2. Hãy xác định thời điểm doanh nghiệp X phải khai thuế tạm nộp theo quý đối với số thuế tạm nộp quý I/2009 và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế phải nộp 2009.

3. Xác định nơi nộp thuế của doanh nghiệp X

Trả lời:

1. Căn cứ điểm 2 mục IV phần C thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, phần chi phí quảng cáo tiếp thị của doanh nghiệp không vượt quá 10% tổng chi phí được trừ (do doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2009).

Chi phí quảng cáo, tiếp thị của doanh nghiệp X được đưa vào chi phí được trừ:

(1.000.000.000-300.000.000) x 10% = 70.000 (đồng)

            Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp X trong năm 2009:

2.000.000.000 – 700.000.000 – 70.000.000 + 100.000.000 = 1.330.000.000 (đồng)

2. Căn cứ điều 32 luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

            – Thời điểm doanh nghiệp X phải kê khai thuế tạm nộp theo quý đối với thuế tạm nộp quý I/2009 chậm nhất là ngày 30/04/2009.

– Thời điểm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế phải nộp năm 2009 chậm nhất là ngày 31/03/2010.

3. Nơi nộp thuế của doanh nghiệp X: Là nơi đóng trụ sợ chính tại Thành phố Hải Phòng.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *