ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÂU 1

Câu 1: Kể tên các phương pháp tính thuế GTGT? Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng?

Căn cứ điều 9 luật thuế giá trị gia tăng 13/200/QH12 ngày 03/06/2008  Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm: phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

            Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT: Căn cứ điểm 2 điều 10 luật thuế giá trị gia tăng 13/200/QH12 ngày 03/06/2008  Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Trừ các đối tượng sau:

– Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

– Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.

            Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *